+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Yeni Dünya Düzensizliği-Küreselleşme Çözüm mü?

Yazan/Derleyen : Nurullah Özbey

Sayfa Tipi ve Sayısı : A4 - 39 sayfa

Dosya Büyüklüğü : 550 KB

Dünya ekonomisi, 1960’lı yılların ortasından itibaren başlayan, ve giderek tüm toplumları kapsayarak, günümüze kadar uzanan bir krizi yaşamaktadır. İstikrarlı sermaye birikimi olanaklarını yitiren kapitalist sistem, krizden çıkış için, üretim biçiminden, kurumsal yapılara kadar önemli değişiklikleri dayatmaktadır. Bir başka değişle yeniden biçimlenme mantığı, yalnızca, iktisat mantığına dayanmamakta, iktisadi dönüşümler, siyasal ve ideolojik düzlemdeki değişimlerle de desteklenmektedir.

Tarihsel süreç içerisinde yerli yerine oturmuş tüm kavramlar/kurumlar yeniden sorgulanıp “günün – piyasa ekomomisinin – gereksinimlerine” göre yeniden tanımlandırılıp şekillendirimektedir. İnsanlık belkide tarihin hiç bir döneminde tanık olmadığı zalimlikteki bir diktatörün, “Borsa’nın” “karşı konulmaz ve tartışmasız” diktatörlüğü altında yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Çalışanların ücretlerinden, faiz hadlerine, hangi yerel etnik kimliğin devlet olmayı hak etmesinden, hangi ülkeye nasıl saldırılmasına kadar hemen herşey, dünya para piyasalarının biçimlendiren ABD Hazinesi, Ulus Üstü Şirketler ve Wall Street üçlüsünün temsil ettiği ABD kaynaklı finans kapitalin çıkarlarına göre biçimlendirilmektedir.

İçinde yaşadığımız dönem “Yeni Dünya Düzeni” olarak tanımlansa da, tüm dünya genelinde insanların büyük çoğunluğu ve dünyanın geleceği açısından yarattığı olumsuzlukları ve kaosu göz önüne aldığında, yaşanan sürecin “Yeni Dünya Düzensizliği” kavramına daha bir denk düştüğü görülecektir.Bu tez kapsamında, dünyada yaşanan gelişmelerden ve dönüşümlerden yola çıkarak, bu gelişimlerin kime ne çıkarımlar sağladığı incelenecek, sonuçların en geniş kesimlerin yararına mı yoksa zararına mı gelişmeler olduğunu incelenecektir. Kuşkusuz gelişmeler yukarıda sözü edilen üçlü açısından düşünüldüğünde son derece heyecan verici gelişmelerdir. Yani “gerçek” toplumsal yapı içerisinde durduğunuz yere göre göreceli olabilmektedir. Kimileri sermayenin önündeki tüm engellerin ayıklandığı “Küreselleşmiş” bir dünyanın şekillendirilmesi açısından yapılanları geri dönülmez bir noktaya taşıma telaşı içindeyken, ötekileri sömürünün ve sömürenin olmadığı “Enternosyanal” bir dünyayı ütopyalarında yaşatmaktadırlar. Dolayısıyla ikinciler açısından “Ne Yapmalı” sorusunun bir kez daha sorulması her zamankinden daha acil bir görev içermektedir.

Yaşadığımız bu süreci eniyi şu cümleler özetliyor; “Yeniden yapılanma, yeni dünya düzeni, küreselleşme. Son 10-15 yıldır, allanıp pullanıp neredeyse bilinçaltımıza zorla itilmeye, tıkılmaya çalışılan bu sözcüklerin gizini aralayalım istedik. Çok yazıldı, çok çizildi. Ama yeni adıyla 'medya'da bu kavramlar adına birbiri ardına dizilen sayılamayacak ölçüde tümce, yerküre üzerinde yaşayan milyarları uyutmaya, aptallaştırmaya, hatta susturmaya yaramış olmasın? Oysa, her tarafımızı saran egemen ideolojiden kendimizi sıyırırsak, sayıları neredeyse sonsuza yaklaşan bu sözcük kümesinden yalnızca birisi yaşadıklarımızı tek solukta özetliyor: Emperyalizm

Bu tez kapsamında “böylesi bir düzensizliğin” sıradan insandan başlayarak devletlere kadar her düzeydeki yaşamı nasıl etkilediği tartışılacak. Dönüşümün ekonomik, sosyal ve siyasal boyutu ele alınarak, nasıl bir felsefi dayatma içinde olunduğuna da değinilecektirtir. Sonuç olarak da yeniden Ne Yapmalı sorusu çerçevesinde “Sermayenin Küreselleşmesi” yerine “Halkların Çalışanların Enternasyonalizmi” üzerinde bir arayaya gelerek emperyalist saldırılara karşı küresel direniş ve politika üreten S11 deneyimi tartışılacaktır.


kitabi cagir


"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.